17 lipca 2009 roku Minister Infrasturuktury zarzadzeniem 21 powołał Zespół do spraw opracowania aktów normatywnych dotyczących kwalifikacji marynarzy.Członkami zespołu z ramienia Akademii Morskiej w Szczecinie zostali Wojciech Ślączka - Prorektor ds. Morskich, Jerzy Hajduk - Dziekan Wydziału Nawigacyjnego, Przemysław Rajewski - Prorektor ds. Nauczania, Paweł Krause - Z-ca Dyrektora Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowej.

Do zadań zespołu należy:

1) przygotowanie propozycji wskazujących założenia i kierunki nowelizacji

rozporządzeń:

a) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie

regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych oraz kryteriow, ktorym powinni

odpowiadać kandydaci na przewodniczącego i członkow tych komisji,

b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie

uznawania, potwierdzania uznania oraz nadzorowania wyższych szkoł morskich i

ośrodkow szkoleniowych,

c) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie

programow szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji

zawodowych marynarzy,

d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie

szczegołowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu

załog statkow morskich,

e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu

przeprowadzania egzaminow i zasad wynagradzania członkow komisji

egzaminacyjnej oraz członkow komisji dokonujących oceny ośrodkow

szkoleniowych,

f) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie

wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy;

2) przygotowanie, na podstawie opracowanych założeń i kierunkow nowelizacji,

projektow aktow normatywnych, o ktorych mowa w pkt 1.