6 października 2009r. zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą 1406/09 podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania projektom złożonym w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.1/2009/1 – Poddziałanie 7.1.1 infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe, RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Na liście rankingowej projektów dofinansowanych na pierwszym miejscu znalazł się projekt Akademii Morskiej w Szczecinie pn. „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

 

Decyzja o lokalizacji gazoportu na gaz skroplona w Świnoujściu zrodziła potrzebę  zapewnienia wysoko wykwalifikowanej kadry lądowej, jak i morskiej. Zagrożenia pojawiające się podczas eksploatacji terminalu LNG wymagają najwyższej klasy specjalistów  w zakresie technologii przewozów, załadunku, wyładunku oraz transferu gazów skroplonych. Podczas codziennej obsługi urządzeń terminalu nie ma praktycznie żadnego marginesu na popełnienie nawet najmniejszego błędu.

 

Centrum Symulacyjne Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych zapewni szkolenia dla pracowników terminalu, załóg statków do przewozu LNG oraz studentom Akademii, zgodne z przepisami międzynarodowymi i regulacjami unijnymi, które stanowią podstawę do wprowadzania w życie polskich aktów prawnych normujących działania w tym zakresie, w tym Konwencją STCW, która wymaga szkolenia na symulatorach obsługi terminalu LNG oraz szkolenia praktycznego z użyciem rzeczywistych urządzeń.

 

Symulator LNG zapewni szkolenie dla załóg statków w zakresie:

- załadunku i wyładunku statków typu LNG,

- operacji włączenia i wyłączenia statku do magistrali terminalu LNG,

- współdziałania z obsługą terminalu podczas transferu gazu LNG.

 Na symulatorze LNG będą realizowane szkolenia dla personelu lądowego obsługującego terminal w zakresie:

- technologii transferu LNG na obszarze terminalu,

- współdziałania z załogą statku podczas transferu gazu LNG,

- obsługi technicznej instalacji terminalu LNG,

- ćwiczeń w sytuacjach awaryjnych, zarówno technicznych jak i eksploatacyjnych,

- ćwiczeń z zakresu bezpieczeństwa (ISPS) na terenie terminalu.