12 października br. Akademia Morska w Szczecinie złożyła w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środek 3.1 „działania wspólne” wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu przez Akademię Morską w Szczecinie”.

 

Celami strategicznymi projektu są: 

1.    Utrzymanie prawa wykonywania zawodu przez rybaków po wejściu w życie Konwencji STCW-F;

2.   Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez wykorzystanie w gospodarce wolnych zasobów pracy osób odchodzących z sektora rybołówstwa;

3.    Ułatwienie dostępu do zatrudnienia w polskiej gospodarce morskiej oraz poza granicami kraju poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnych z regulacjami międzynarodowymi;

4.  Wzrost konkurencyjności rodzimego sektora rybołówstwa na arenie międzynarodowej.

Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie kompetencji pracowników sektora gospodarki rybnej do zreformowanej Wspólnej Polityki Rybackiej ukierunkowanej na efektywne zarządzanie zasobami morza. Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu realizować będzie szkolenia i kursy w zakresie:

1.   Ratownictwa i ratowania życia na morzu zgodnie z Konwencją SAR ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z eksploatacji małych statków rybackich w trudnych warunkach hydrometeorologicznych;

2.   Realizacji potrzeb gospodarki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa bałtyckiego i śródlądowego;

3.   Przekwalifikowania osób bezrobotnych dla celów gospodarki morskiej, w tym rybołówstwa bałtyckiego;

4.    Przystosowania osób odchodzących z sektora rybołówstwa do zawodów morskich i lądowych.

5.    Podnoszenia kwalifikacji osób pozostających w rybołówstwie i dostosowanie ich kompetencji do wymagań Konwencji STCW-F.

6.    Bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno w portach, jak i na statkach rybackich. 

Cele i zakres projektu przyczyniają się bezpośrednio do realizacji wymogów stawianych przez Międzynarodową Konwencję STCW-F w zakresie kwalifikacji załóg statków rybackich i sposobu potwierdzania tych kwalifikacji. Po zakończeniu realizacji projektu, Ośrodek Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu prowadzić będzie szkolenia z wykorzystaniem specjalistycznej infrastruktury dydaktycznej spełniającej wymogi stawiane przez Konwencję. Dzięki temu pracownicy sektora rybackiego uzyskają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, tak aby spełniały one wymogi rynku pracy, a osoby odchodzące z rybołówstwa zdobędą możliwość pozyskania zupełnie nowych kwalifikacji.