Biuro Karier uczestniczy w projekcie „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, który przewiduje otwarcie nowego kierunku studiów Mechatronika na Wydziale Mechanicznym. Dla studentów tego kierunku Akademia zakupi 2 nowoczesne laboratoria robotyki i energoelektroniki. Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie o wartości ponad 400 tys. zł. Wszyscy studenci, którzy tego wymagają objęci zostaną zajęciami wyrównawczymi z matematyki i fizyki.
Biuro Karier przygotowało dla studentów i absolwentów (do 6 m-ca od daty uzyskania dyplomu ukończenia uczelni) następującą ofertę:


Bezpłatne szkolenia:
- Autoprezentacja
- Student AM na rynku pracy
- Trening asertywności
- Komunikacja w miejscu pracy
- Kurs  Agent celny
- Kurs podstawowy eksploatacji zbiornikowców

Ponadto
- Spotkania „Oko w oko z pracodawcą” ( 15 spotkań z firmami - prosimy o informacje z jakimi firmami chcielibyście się spotkać)
- Trzymiesięczne płatne staże w firmach
- Przewodnik „ Kierunek → Praca”  - 2 000 egzemplarzy, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące poszukiwania pracy z uwzględnieniem specyfiki w branży morskiej)
- „Kąt  studenta” z dostępem do Internetu, w którym będzie można skorzystać między innymi z dostępnych testów predyspozycji zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich tych, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje w nowe umiejętności i doświadczenia.
Zapisy i rekrutacja na szkolenia będzie możliwa od października 2010 roku.

Więcej informacji w Biurze Karier.
Biuro Karier oraz Dział Praktyk zapraszają:
2 lutego 2010 (wtorek) w Auli Łaskiego ( 13:35-15:00) odbędzie się spotkanie dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Mechanicznego z Organizacją Marynarzy Kontraktowych, podczas której zostaną przybliżone aspekty prawne kontraktów.
Osoby prowadzące odpowiedzą również na pytania związane z problematyką bezpieczeństwa podczas odbywania praktyki/pracy na statku.
Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!
 
Uwaga: Po spotkaniu studenci Wydziału Mechanicznego mają spotkanie z Prodziekanem ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk

13 stycznia 2010r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych - Tymoteuszem Listewnikiem oraz Bartoszem Domagałą -  ze studentami III roku Wydziału Mechanicznego (ESO). W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób.

W związku ze zbliżającą się praktyką morską, tematyka spotkania dotyczyła zagadnień związanych z kontraktami, czyli co powinny zawierać i  na co nalezy zwrócić szczególną uwagę.

W pierwszym tygodniu lutego odbędzie się spotkanie dla studentów niestacjonarnych Wydziału Nawigacyjnego i Wydziały Mechanicznego z Organizacją Marynarzy Kontraktowych, podczas której zostaną przybliżone aspekty prawne kontraktów. Osoby prowadzące odpowiedzą również na pytania związane z problematyka bezpieczeństwa podczas odbywania praktyki na statku.

14 października br. w Kołobrzegu odbyła się Powiatowa Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Kołobrzeskiego z ramienia Akademii Morskiej w Szczecinie w obchodach uczestniczyli: Wojciech Ślączka – Prorektor ds. Morskich, Artur Bejger – Prodziekan Wydziału Mechanicznego i Monika Wiese – Kierownik Działu Spraw Morskich i Praktyk.

Czytaj więcej...

12 października br. Akademia Morska w Szczecinie złożyła w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środek 3.1 „działania wspólne” wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu przez Akademię Morską w Szczecinie”.

Czytaj więcej...

The Westpomeranian Regional Board on 6th October 2009 pased the resolution No 1406/09 concerning subsidizing projects sublmitted for the competition No RPOWZ/7.1.1/2009/1 - Measure 7.1.1 - educational infrastructure - higher education, Regional Opearational Programme of Westpomeranian Voivodeship 2007-2013.

The first place in the competition took the project of the Maritime Universtiy of Szczecin: “Construction of the LNG Terminal Simulation Center and Liquid Cargo Handling Simulator at the Maritime University of Szczecin”.

The decision of locating LNG Terminal in Świnoujście engendered a need for high-qualified staff working at sea and ashore. Potential risks which could appear while operating a LNG terminal demand top class specialists in the range of liquid gases transport,  loading, discharge and transfer. While every-day operating there is no margin for even the smallest error. 

The  LNG Terminal  Simulation Center and Liquid Cargo Handling Simulator will provide training for terminal employees, LNG ships crews and MSU students in accordance with international and EU regulations which are the base for Polish legal acts regulating actions in the above scope, among them the STCW Code which requires training on LNG terminal simulators with the use of real equipment.

LNG Simulator will provide training for ships crews in the following range:

-         cargo loading and discharge operation of LNG ships,

-         cooperation with terminal staff while transferring LNG.

LNG Simulator will provide training for terminal staff in the following range:

-         LNG transfer technology all over the terminal,

-         cooperation with the ship crew while transferring LNG,

-         maintenance of LNG terminal technical installations,

-         emergency exercises (technical and operational emergency),

-         terminal security exercises (ISPS).

6 października 2009r. zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą 1406/09 podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania projektom złożonym w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.1/2009/1 – Poddziałanie 7.1.1 infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe, RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Na liście rankingowej projektów dofinansowanych na pierwszym miejscu znalazł się projekt Akademii Morskiej w Szczecinie pn. „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Czytaj więcej...

17 lipca 2009 roku Minister Infrasturuktury zarzadzeniem 21 powołał Zespół do spraw opracowania aktów normatywnych dotyczących kwalifikacji marynarzy.Członkami zespołu z ramienia Akademii Morskiej w Szczecinie zostali Wojciech Ślączka - Prorektor ds. Morskich, Jerzy Hajduk - Dziekan Wydziału Nawigacyjnego, Przemysław Rajewski - Prorektor ds. Nauczania, Paweł Krause - Z-ca Dyrektora Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowej.

Czytaj więcej...

25.06.2008r Akademia Morska w Szczecinie podpisała z V.Ships PL Sp. z o.o. umowę o realizację praktyk morskich.

Podczas podpisywania umowy uczelnię reprezentował Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka, przedstawicielem armatora był Kapitan Bogdan Sokołowski.

W ramach podpisanej umowy V.Ships zapewni studentom kierunków pływających rekrutację w celu odbycia praktyki na statkach zarządzanych przez V.Ships Group.

Dnia 12.06.2008 w sali 181 na Wałach Chrobrego odbyło się spotkanie studentów III roku Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Mechanicznego z firmą POLARIS Maritime Services, przedstawicielem niemieckiego armatora Hamburg Süd. 

 

Podczas prezentacji studenci mieli możliwość zapoznania się z ofertami praktyk, jakie proponuje armator oraz perspektywami pracy w kompanii po ukończeniu Uczelni. Hamburg Süd jest również fundatorem stypendium dla studentów, którzy wyrazili chęć współpracy z armatorem w przyszłości i przeszli proces rekrutacyjny. Informacje dotyczące Hamburg Süd dostępne są na stronie internetowej armatora: www.hamburgsud.com 

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Dział Praktyk.  

15 kwietnia w auli Łaskiego odbyło się spotkanie studentów Akademii z Dennisem M'Crystal przedstawicielem firmy Schlumberger Logelco Inc.

Podczas prezentacji zostały przedstawione możliwości pracy, rozwoju oraz ścieżki kariery w firmie.
 
Osobom zainteresowanym przypominamy o możliwości aplikowania on-line:
http://www.careers.slb.com/Apply/Apply_Step_01.cfm?JobType=FE

Kolejne spotkanie z panem Dennisem M'Crystal zaplanowano na początek maja i będzie miało ono chrakter "interview" z osobam, które zostaną zakwalifikowanie na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Dział Praktyk oraz Biuro Karier AM.

Dziękujemy studentom za liczne uczestnictwo oraz pracownikom uczelni, którzy
pomogli nam w organizacji tego przedsięwzięcia.

 

Uwaga studenci i absolwenci !!!

SCHLUMBERGER – międzynarodowa firma zajmująca się usługami na rzecz przemysłu naftowego oraz posiadająca statki sejsmiczne zaprasza na prezentację multimedialną, która odbędzie się dn. 15.04.2008 w budynku przy Wałach Chrobrego w godz. 11:45 – 13:25 w Auli Łaskiego.
 
Zapraszamy szczególnie studentów ostatnich lat studiów, studiów magisterskich oraz absolwentów, a także wszystkich zainteresowanych.

5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie zawarła umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Marlow Navigation Gdynia LTD.

Umowa została podpisana w Gdyni w siedzibie firmy przez Michał Wiśniewskiego Dyrektora oraz ze strony uczelni przez Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączkę.

Dzięki podpisanej umowie studenci kierunków pływających bedą mogli odbywać praktyki morskie na statkch armatora Marlow Navigation Co. Ltd. Armator zapewnia studentom Akademii odbycie praktyki zgodnie z założeniami programu oraz potwierdzenie zdobytych umiejętnosci w książce praktyk.

5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie zawarła umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Baltic Marine Gdynia (Bernhard Schulze).

Umowa została podpisana w Gdyni w siedzibie firmy przez Jerzego Daszkiewicza – Dyrektora Operacyjnego i Pawła Bodaka – Dyrektora Personalnego oraz ze strony uczelni przez Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączkę.

Agencja w umowie zobowiazuje się do umożliwienia realizowania praktyk morskiech przez studentów Akademii na statkch zarządzanych przez BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT LTD, zgodnie z wymogami konwencji STCW i programu opraktyk.

Firma Bernhard Schulte Shipmanagement Poland powstała w 1987r w Warszawie, jako polskie przedstawicielstwo Grupy Schulte-go. Była wówczas firmą typu joint-venture ze współudziałowcami Atlantic Marine Limited (Bermuda) i Hanseatic Shipping Company (Cypr).

W 1989r została przeksztalcona w oddział firmy Dorchester Maritime Ltd (z siedzibą na Isle of Man),będąc nadal członkiem Schulte Group. Obecnie jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W 1992r biuro zostało przeniesione do Gdyni. Od marca 1999r mieści się w odrestaurowanym, przedwojennym Domu Rybaka przy ulicy Jana z Kolna 27.

W 1994r utworzony został oddział firmy w Szczecinie, mieszczący się obecnie na ulicy Niemierzyńskiej 26/B.

Z dniem 1 stycznia 2008r wszystkie spółki należące do Grupy Schultego połączyły się w jedną markę Bernhard Schulte Shipmanagement. Baltic Marine Gdynia jako członek tej grupy zmieniła nazwę na Bernhard Schulte Shipmanagement (Poland) Sp z o.o.

Bernhard Schulte Shipmanagement (Poland) zajmuje się przede wszystkim pośrednictwem w zatrudnianiu polskich marynarzy na statkach armatorów zagranicznych wyłącznie dla wszystkich kompanii będących członkami Grupy Schulte-go.

Systematycznie wzrasta ilość marynarzy znajdujących za pośrednictwem BSM zatrudnienie na obcych statkach. W 1992r było ich ok. 200 rocznie, obecnie już ok.1500. (Zapotrzebowania)

 

5 lutego br.  Akademia Morska w Szczecinie podpisała umowę o realizację studenckich praktyk morskich z Inter Marine z Gdyni.

Umowa została parafowana ze strony agenci przez Tomasza Grabowskiego - Wiceprezesa Zarządu, ze strony uczelni przez Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączkę.

Podpisany dokument pozawala studentom Akademii Morskiej realizować praktyki morskie zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW i programem praktyk morskich Uczelni.

Inter Marine Sp z o.o. jest agentem załogowym dla:
Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi, Bergen, Norwegia
Wilhelmsen Marine Services, Oslo, Norwegia
Northern Marine Management, Clydebank, Wielka Brytania
Norwegian Crew Management, Oslo, Nowegia
ESS Support Services Worldwide, Aberdeen, Wielka Brytania
Thunbolaget Lidkoping, Szwecja
T.H. Jacobsen, Norwegia
Pacific Ship-Managers, Malezja
Tome Ship Management, Singapore

Obecnie firma oferuje stanowiska na następujących typach statków: masowcach, drobnicowcach, kontenerowcach, ro-ro-wcach, ropo-rudo-masowcach, tankowcach, gazowcach i „off-shorach”.

Warunki zatrudnienia są oparte na Zbiorowych Umowach Pracy (zatwierdzonych przez ITF lub krajowe związki zawodowe). Jeżeli nie ma takiej umowy musi istnieć potwierdzenie, że wszystkie standardy ITF dotyczące załóg zostały spełnione (rozliczenia nadgodzin, ubezpieczenie na wypadek choroby lub kalectwa, warunki socjalne na statku itd.)

Długość kontraktów nie przekracza 4 miesięcy w morzu w przypadku statków oceanicznych, a kontrakty w zakresie zasięgu europejskiego są odpowiednio krótsze.