18 maja br.  na statku m/s Nawigator XXI odbyły się ćwiczenia we współpracy z jednostką Lądowej Straży Pożarnej.

Ćwiczebny alarm pożarowy został ogłoszony o godz. 10.00. Równocześnie VTS Szczecin został powiadomiony o przeprowadzanych ćwiczeniach pożarowych. Zadymiarka ustawiona na dziobie statku wydzielała sztuczny dym imitując warunki pełnego zadymienia podczas pożaru. Na statku ogłoszono alarm pożarowy i cała załoga statku zebrała sie na miejcu zbiórki zgodnie z procedurami pożarowymi. Powiadomiona telefonicznie o pożarze Straż przybyła na miejsce zdarzenia, ewakułowała załogę statku na nabrzeże i po kilku minutach opanowała pożar.

Po zakończeniu akcji gaśniczej, na statku, została przeprowadzona ocena zniszczeń przez strażaków i oficerów statku, oraz jeszcze raz skontrolowano cały statek pod względem bezpieczeństwa.

 

1. kwietnia 2010r. w Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Świnoujściu został zainstalowany i uruchomiony SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ firmy UNITEST model MED3, LER3D i TD4. Całość prac nad uruchomieniem symulatora nadzorował Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka oraz Prodziekan Wydziału Mechanicznego Piotr Treichel. 

Zakupiony przez Akademię symulator siłowni okrętowej składa się z następujących elementów funkcyjnych:
a) symulatora siłowni okrętowej z silnikiem głównym średnioobrotowym,
b) symulatora siłowni okrętowej z silnikiem głównym wolnoobrotowym,
c) symulatora diagnostycznego.

Każdy z elementów symulatora uruchamiany jest na 10 stanowiskach studenckich typu PC  i 1 stanowisku instruktorskim.

Image

Czytaj więcej...

W związku z realizacją projektu  nr WND-RPZP.07.01.01-32-001/09 „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 prowadzone jest postępowanie przetargowe na dostawę zintegrowanego symulatora dla Akademii Morskiej w Szczecinie. Więcej informacji w sekcji Zamówienia publiczne:

http://www.am.szczecin.pl/index.php?module=bipmodule&section=31&action=view&id=675&src=%40random4487deca53762

Biuro Karier uczestniczy w projekcie „Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie”, który przewiduje otwarcie nowego kierunku studiów Mechatronika na Wydziale Mechanicznym. Dla studentów tego kierunku Akademia zakupi 2 nowoczesne laboratoria robotyki i energoelektroniki. Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie o wartości ponad 400 tys. zł. Wszyscy studenci, którzy tego wymagają objęci zostaną zajęciami wyrównawczymi z matematyki i fizyki.
Biuro Karier przygotowało dla studentów i absolwentów (do 6 m-ca od daty uzyskania dyplomu ukończenia uczelni) następującą ofertę:


Bezpłatne szkolenia:
- Autoprezentacja
- Student AM na rynku pracy
- Trening asertywności
- Komunikacja w miejscu pracy
- Kurs  Agent celny
- Kurs podstawowy eksploatacji zbiornikowców

Ponadto
- Spotkania „Oko w oko z pracodawcą” ( 15 spotkań z firmami - prosimy o informacje z jakimi firmami chcielibyście się spotkać)
- Trzymiesięczne płatne staże w firmach
- Przewodnik „ Kierunek → Praca”  - 2 000 egzemplarzy, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące poszukiwania pracy z uwzględnieniem specyfiki w branży morskiej)
- „Kąt  studenta” z dostępem do Internetu, w którym będzie można skorzystać między innymi z dostępnych testów predyspozycji zawodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich tych, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje w nowe umiejętności i doświadczenia.
Zapisy i rekrutacja na szkolenia będzie możliwa od października 2010 roku.

Więcej informacji w Biurze Karier.
Biuro Karier oraz Dział Praktyk zapraszają:
2 lutego 2010 (wtorek) w Auli Łaskiego ( 13:35-15:00) odbędzie się spotkanie dla studentów I i II roku studiów niestacjonarnych Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Mechanicznego z Organizacją Marynarzy Kontraktowych, podczas której zostaną przybliżone aspekty prawne kontraktów.
Osoby prowadzące odpowiedzą również na pytania związane z problematyką bezpieczeństwa podczas odbywania praktyki/pracy na statku.
Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !!!
 
Uwaga: Po spotkaniu studenci Wydziału Mechanicznego mają spotkanie z Prodziekanem ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk

13 stycznia 2010r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Organizacji Marynarzy Kontraktowych - Tymoteuszem Listewnikiem oraz Bartoszem Domagałą -  ze studentami III roku Wydziału Mechanicznego (ESO). W spotkaniu uczestniczyło ok. 25 osób.

W związku ze zbliżającą się praktyką morską, tematyka spotkania dotyczyła zagadnień związanych z kontraktami, czyli co powinny zawierać i  na co nalezy zwrócić szczególną uwagę.

W pierwszym tygodniu lutego odbędzie się spotkanie dla studentów niestacjonarnych Wydziału Nawigacyjnego i Wydziały Mechanicznego z Organizacją Marynarzy Kontraktowych, podczas której zostaną przybliżone aspekty prawne kontraktów. Osoby prowadzące odpowiedzą również na pytania związane z problematyka bezpieczeństwa podczas odbywania praktyki na statku.

14 października br. w Kołobrzegu odbyła się Powiatowa Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenie Starosty Kołobrzeskiego z ramienia Akademii Morskiej w Szczecinie w obchodach uczestniczyli: Wojciech Ślączka – Prorektor ds. Morskich, Artur Bejger – Prodziekan Wydziału Mechanicznego i Monika Wiese – Kierownik Działu Spraw Morskich i Praktyk.

Czytaj więcej...

12 października br. Akademia Morska w Szczecinie złożyła w ramach PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, środek 3.1 „działania wspólne” wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu przez Akademię Morską w Szczecinie”.

Czytaj więcej...

The Westpomeranian Regional Board on 6th October 2009 pased the resolution No 1406/09 concerning subsidizing projects sublmitted for the competition No RPOWZ/7.1.1/2009/1 - Measure 7.1.1 - educational infrastructure - higher education, Regional Opearational Programme of Westpomeranian Voivodeship 2007-2013.

The first place in the competition took the project of the Maritime Universtiy of Szczecin: “Construction of the LNG Terminal Simulation Center and Liquid Cargo Handling Simulator at the Maritime University of Szczecin”.

The decision of locating LNG Terminal in Świnoujście engendered a need for high-qualified staff working at sea and ashore. Potential risks which could appear while operating a LNG terminal demand top class specialists in the range of liquid gases transport,  loading, discharge and transfer. While every-day operating there is no margin for even the smallest error. 

The  LNG Terminal  Simulation Center and Liquid Cargo Handling Simulator will provide training for terminal employees, LNG ships crews and MSU students in accordance with international and EU regulations which are the base for Polish legal acts regulating actions in the above scope, among them the STCW Code which requires training on LNG terminal simulators with the use of real equipment.

LNG Simulator will provide training for ships crews in the following range:

-         cargo loading and discharge operation of LNG ships,

-         cooperation with terminal staff while transferring LNG.

LNG Simulator will provide training for terminal staff in the following range:

-         LNG transfer technology all over the terminal,

-         cooperation with the ship crew while transferring LNG,

-         maintenance of LNG terminal technical installations,

-         emergency exercises (technical and operational emergency),

-         terminal security exercises (ISPS).

6 października 2009r. zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą 1406/09 podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania projektom złożonym w ramach konkursu nr RPOWZ/7.1.1/2009/1 – Poddziałanie 7.1.1 infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo wyższe, RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Na liście rankingowej projektów dofinansowanych na pierwszym miejscu znalazł się projekt Akademii Morskiej w Szczecinie pn. „Budowa Centrum Symulacyjnego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ładunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie”.

Czytaj więcej...

17 lipca 2009 roku Minister Infrasturuktury zarzadzeniem 21 powołał Zespół do spraw opracowania aktów normatywnych dotyczących kwalifikacji marynarzy.Członkami zespołu z ramienia Akademii Morskiej w Szczecinie zostali Wojciech Ślączka - Prorektor ds. Morskich, Jerzy Hajduk - Dziekan Wydziału Nawigacyjnego, Przemysław Rajewski - Prorektor ds. Nauczania, Paweł Krause - Z-ca Dyrektora Instytutu Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowej.

Czytaj więcej...

25.06.2008r Akademia Morska w Szczecinie podpisała z V.Ships PL Sp. z o.o. umowę o realizację praktyk morskich.

Podczas podpisywania umowy uczelnię reprezentował Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka, przedstawicielem armatora był Kapitan Bogdan Sokołowski.

W ramach podpisanej umowy V.Ships zapewni studentom kierunków pływających rekrutację w celu odbycia praktyki na statkach zarządzanych przez V.Ships Group.

Dnia 12.06.2008 w sali 181 na Wałach Chrobrego odbyło się spotkanie studentów III roku Wydziału Nawigacyjnego i Wydziału Mechanicznego z firmą POLARIS Maritime Services, przedstawicielem niemieckiego armatora Hamburg Süd. 

 

Podczas prezentacji studenci mieli możliwość zapoznania się z ofertami praktyk, jakie proponuje armator oraz perspektywami pracy w kompanii po ukończeniu Uczelni. Hamburg Süd jest również fundatorem stypendium dla studentów, którzy wyrazili chęć współpracy z armatorem w przyszłości i przeszli proces rekrutacyjny. Informacje dotyczące Hamburg Süd dostępne są na stronie internetowej armatora: www.hamburgsud.com 

 

Spotkanie zorganizowane zostało przez Dział Praktyk.  

15 kwietnia w auli Łaskiego odbyło się spotkanie studentów Akademii z Dennisem M'Crystal przedstawicielem firmy Schlumberger Logelco Inc.

Podczas prezentacji zostały przedstawione możliwości pracy, rozwoju oraz ścieżki kariery w firmie.
 
Osobom zainteresowanym przypominamy o możliwości aplikowania on-line:
http://www.careers.slb.com/Apply/Apply_Step_01.cfm?JobType=FE

Kolejne spotkanie z panem Dennisem M'Crystal zaplanowano na początek maja i będzie miało ono chrakter "interview" z osobam, które zostaną zakwalifikowanie na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Dział Praktyk oraz Biuro Karier AM.

Dziękujemy studentom za liczne uczestnictwo oraz pracownikom uczelni, którzy
pomogli nam w organizacji tego przedsięwzięcia.

 

Uwaga studenci i absolwenci !!!

SCHLUMBERGER – międzynarodowa firma zajmująca się usługami na rzecz przemysłu naftowego oraz posiadająca statki sejsmiczne zaprasza na prezentację multimedialną, która odbędzie się dn. 15.04.2008 w budynku przy Wałach Chrobrego w godz. 11:45 – 13:25 w Auli Łaskiego.
 
Zapraszamy szczególnie studentów ostatnich lat studiów, studiów magisterskich oraz absolwentów, a także wszystkich zainteresowanych.